اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا رضوانی

جغرافیای انسانی استاد دانشگاه تهران

rrezvaniut.ac.ir

دکتر هومان لیاقتی

اقتصاد محیط زیست دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

h-liaghatisbu.ac.ir

دکتر موسی عنبری

جامعه شناسی توسعه دانشیار دانشگاه تهران

anbariut.ac.ir

دکتر محمدجواد زاهدی

جامعه شناسی توسعه دانشیار دانشگاه پیام نور

m_zahedipnu.ac.ir

دکتر علی محمد خورشید دوست

آموزش محیط زیست استاد دانشگاه تبریز

khorshiddoustgmail.com

دکتر ریلی دنلپ

جامعه شناسی محیط زیست استاد دانشگاه مینوسوتا آمریکا

riley.dunlapokstate.edu

دکتر کوئیچی هاوازاکا

جامعه شناسی محیط زیست استاد دانشگاه چیوبو ژاپن

k-hasem.tohoku.ac.jp

دکتر کلاودیا کارتر

مدیریت محیط زیست دانشیار دانشگاه بیرمنگام انگلستان

claudia.carterbcu.ac.uk

دکتر لوئیز اشمیت

جامعه شناسی محیط زیست استاد دانشگاه لیسبون پرتقال

schmidtics.ul.pt

دکترماتیوس گراوس

سیاستگذاری محیط زیست استاد دانشگاه هلموتز آلمان

matthias.grossufz.de

دبیر اجرایی

حمید اکبری

علوم اجتماعی (پژوهشگری) دانشگاه مازندران- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی

h.akbariumz.ac.ir

ویراستار ادبی

دکترمسعود روحانی

زبان و ادبیات فارسی دانشیار دانشگاه مازندران

ruhani46yahoo.com
09111255074

ویراستار انگلیسی

دکترحسین بزرگیان

آموزش زبان انگلیسی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه مازندران

h.bozorgianumz.ac.ir

صفحه آرا

سوری تنکابنی

کارشناس‌ارشد

souri.tonkabonigmail.com