اهداف و چشم انداز

اهداف ها و محورها

 

مجله "جامعه و محیط زیست" بر آن است تا چالش ها و مشکلات محیط زیست را از نگاه نظریه ها و دیدگاه های علوم اجتماعی و به وی‍ژه جامعه شناسی مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. هر چند تمرکز این مجله بر مسائل ملی و منطقه ای محیط زیست است، اما به دلیل یکپارچگی برخی مشکلات زیست محیطی، پرداختن موضوعات در سطح جهانی نیز مورد نظر است. برای درک بسیاری از مشکلات محیط زیست و کمک به حل این مشکلات، فهم جامعه شناختی آن سهم به سزایی دارد. بنابراین، هدف این مجله هم افزایی دو علم محیط زیست و جامعه شناسی است.

موضوعات و محورهای مورد پذیرش در مجله "جامعه و محیط زیست"شامل موارد زیر می باشد:

 نگرش ها و رفتار های زیست محیطی، فرهنگ و محیط زیست، شهروندی محیط زیست، آموزش زیست محیطی، مصرف پایدار، مصرف انرژی، تنوع زیست محیطی، مدیریت آب، کشاورزی و محیط زیست، ارزیابی اثرات اجتماعی، بهداشت و محیط زیست، مخاطرات زیست محیطی، توسعه پایدار، جنسیت و محیط زیست، سیاستهای زیست محیطی، مناقشه های زیست محیطی، مدیریت منابع طبیعی، قومیت و محیط زیست، تغییرات آب و هوا، سیاست ای مقابله با تغییرات آب و هوا.

مقاله ها باید در مفاهیم و روش ها نوآورانه و اصیل باشد.